lördag 7 april 2012

Svar från Miljöinspektor Anna Åberg på Borlänge kommun om mina frågor om luftmiljön

Hej!


Jag undrar om ni kan svara mig på några frågor om utomhusluftmiljön i Borlänge kommun?

Brukar det tas några luftprover utomhus runt om i kommunen och var och hur och i vilka sammanhang? Vilket laboratorium utför analysen isåfall?

Vilka är det som mäter pollenhalter?

Har det i vår mäts hur mycket partiklar det är från dubbdäck som yr runt i luften – eller förra året? Vad är det för ämnen som frigörs av dubbdäck som man kan bli sjuk av? Jag bor ganska nära riksväg 70 och upplever att min astma blir mycket sämre så här års. Kan det bero på partiklar från dubbdäck-speciellt när det blåser mycket som de sista dagarna?

Har kommunen låtit testa utomhusluften om den innehåller Barium och partiklar som innehåller olika kemiska ämnen som innehåller Aluminium de senaste åren och har det observerats några högre halter av dessa ämnen isåfall?

Stämmer det att det inte finns några regler på tomgång på flygplan på Dala Airport? Mäter ni utsläppen från flygplatsen där i trakterna regelbundet? Kan det påverka hälsan hos de som bor i Romme av att flygplanen så ofta står på tomgång där?

Vänliga hälsningar från Britt-Marie

Hej Britt-Marie!

Här kommer svar på de flesta av din funderingar hoppas jag. Svar på dina funderingar kring Dala Airport får jag återkomma kring eftersom jag måste kolla detta med en kollega innan jag svarar. Återkom om du har fler kring det som skirvs nedan.

Om du har tillgång till internet kan du gå in på www.borlange.se/Miljö & natur/Miljö & hälsoskydd/Luftkvalitet/Luften i Borlänge. Här finns information och resultat från genomförda mätningar i kommunen. Länsstyrelsen Dalarnas hemsida, www.lansstyrelsen.se/dalarna, finns resultat från mätningar i länet och på naturvårdsverkets hemsida, naturvardsverket.se/Tillståndet i miljön/Luft, finns mycket information om luftföroreningarna och dess konsevenser.

Sammanfattningsvis har mätningar av luftkvalitet genomförts regelbundet genom åren i Borlänge framförallt är det kvävedoixid (NO2) och flyktiga organiska kolväten (VOC) som mätts. Något år genomfördes korta mätningar på flera platser i kummunen annars är det Jussi Björlingsmuséet som varit den mätpunkt vi använt. Här har det mätts NO2 och VOC vid flera vinterhalvårsmätningar mellan 2001 och 2010. Mätpunkten ger en bild av hur luften i Borlänge ser ut utan direkt inverkan av biltrafik och andra utsläpp.

Vidare har kommunen genomfört mätningar vid den gata i staden där vi har den största konflikten mellan biltrafik och gående; Stationsgatan. Här har NO2, VOC, sot och partiklar av en viss storlek (PM10) mätts vinterhalvåret 2005/2006 samt helåret 2008. Resultaten visar inte på några halter över de miljökvalitetsnormer som finns för NO2 och PM10. PM10 kommer framförallt från lokala källor som väggrus/sand och däckpartiklar, dvs det som virvlar upp från gatan och det som slits från gatan och däcken. Generellt gäller att i nära anslutning till vägbanan är halterna av partiklar, PM10, högst och sedan späds de ut längre ifrån.

Vid alla mätningar har samarbete skett med IVL Svenska miljöinstitutet som bidrar med mätutrustning, analys och sammanställning av resultat.

Miljökvalitetsnormer finns från 2013 även för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren men dessa har inte mätts i Borlänge. Andra kommuner i länet mätte dock dessa 2010.

Länets kommuner samarbetar just nu för att ta fram ett program för hur kontrollen av luftkvaliteten ska gå till framöver i länet. Enligt ett förslag kommer både partiklar av större storlek, PM10 och mindre, PM2,5, att mätas i Borlänge. De mindre partiklarna sprids längre och härstammar inte från lokala källor på samma sätt som PM10.

Jag bifogar ett faktablad om luftföroreningar och hälsa som getts ut av Stockholms läns landsting.

Pollenprognoserna görs av Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska Riksmuséet. De samarbetar med flera mätstationer i landet, för Borlänges del är det Högskolan Dalarna. Läs mer på Naturhistoriska riksmuséets hemsida www.nrm.se.


Med vänlig hälsning

Anna

Anna Åberg

miljöinspektör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar